Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Platné a účinné od: 01.10.2017
Aktualizované: 06.05.2021

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú záväzné pre zmluvné strany všetkých zmlúv o dielo uzatvorených prostredníctvom alebo v priamej súvislosti s webovým sídlom: www.napisemtipracu.sk medzi objednávateľom a zhotoviteľom a tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy o dielo. Neakceptovaním platných VOP, či ich akceptovaním s výhradou, nedochádza k uzatvoreniu zmluvy o dielo.
Základné pojmy:
- Objednávateľom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba, ktorá vyplní nezáväznú objednávku na webovej stránke www.napisemtipracu.sk a zároveň uhradí dohodnutú cenu diela alebo časť ceny diela v zmysle podmienok dohodnutých v objednávke.
- Zhotoviteľom sa na účely zmluvy o dielo rozumie: ..............................................................
1.2. Zmluva o dielo sa stáva platnou a účinnou akceptovaním elektronickej objednávky objednávateľa zhotoviteľom v súlade s článkom 4. týchto VOP a zároveň pripísaním úhrady vopred dohodnutej ceny diela alebo časti ceny diela v zmysle podmienok dohodnutých v objednávke, a to objednávateľom na bankový účet zhotoviteľa uvedený v potvrdenej elektronickej objednávke. Na základe uvedeného vzniká záväzná objednávka (ďalej len “Záväzná objednávka”), ktorá predstavuje platne uzatvorenú zmluvu o dielo (ďalej len “Zmluva o dielo”).
1.3. Ak nie je v zmluve uvedené inak, ide vždy o Zmluvu o dielo podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov ( ďalej ako "OZ").
1.4. Od týchto VOP je možné sa odchýliť výlučne iba písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami.
1.5. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP a to aj bez predchádzajúceho upozornenia na zmenu. O zmene VOP sa zhotoviteľ zaväzuje Objednávateľa informovať.
1.6. VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia.

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom Zmluvy o dielo je vyhotovenia diela, a to komplexného podkladu na písomnú prácu podľa konkrétnych podmienok zo strany objednávateľa a za dohodnutú cenu, ktorú je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi.
2.2. Objednávateľ nie je oprávnený dielo použiť na iné ako výlučne študijné účely.
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať ukončené dielo v dohodnutom termíne a zaplatiť zaň dohodnutú cenu v stanovenom termíne.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetky údaje, ktoré sú potrebné na plnenie predmetu zmluvy.
3.2. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo na vlastné náklady, s riadnou odbornou starostlivosťou, podľa špecifikácií a parametrov diela dohodnutých s objednávateľom v dohodnutom čase.
3.3. Zhotoviteľ podľa ust. § 631 Občianskeho zákonníka má právo poveriť zhotovením diela alebo jeho niektorej časti inú fyzickú alebo právnickú osobu. Pri vykonaní diela inou osobou, zhotoviteľ nesie zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.
3.4. Zhotoviteľ sa zaručuje odovzdať zhotovené dielo v dohodnutom termíne objednávateľovi.
3.5. Objednávateľ je povinný dielo prevziať a zaväzuje sa zhotoviteľovi uhradiť dohodnutú cenu za zhotovené, odovzdané, dielo do maximálne 5 pracovných dní odo dňa odovzdania diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4. Objednávka

4.1. Za objednávku sa považuje vyplnenie elektronickej objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.napisemtipracu.sk, prípadne mailová požiadavka Objednávateľa zaslaná na adresu: info@napisemtipracu.sk, v ktorej Objednávateľ pravdivo a úplne uvedie všetky požiadavky a kritéria, ktoré má dielo obsahovať. Nepravdivú a chybnú objednávku má zhotoviteľ právo odmietnuť.
4.2. Zhotoviteľ si tiež vyhradzuje právo odmietnuť objednávku aj bez uvedenia dôvodu.
4.3. Zhotoviteľ prijatie objednávky potvrdí elektronickou poštou – odpovedaním na email, z ktorého obdržal objednávku Objednávateľa.

5. Cena diela

5.1. Všetky ceny uvedené v cenníku na webovom sídle www.napisemtipracu.sk sú informatívne. Konečná cena diela bude určená dohodou zmluvných strán v prijatej záväznej objednávke.
5.2. Zhotoviteľ má právo dohodnúť cenu diela s objednávateľom individuálne.
5.3. Zhotoviteľ stanovuje cenu diela podľa druhu, povahy, náročnosti, špecifík, termínu na zhotovenie diela a osobitných požiadaviek zo strany objednávateľa.

6. Odovzdanie diela

6.1. Dielo je objednávateľovi odovzdané zhotoviteľom dňom jeho odoslania do emailovej schránky Objednávateľa, ktorú uviedol v objednávke ako emailovú adresu určenú pre komunikáciu so Zhotoviteľom.
6.2. Dielo bude odovzdané vo formáte programu Microsoft Word, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
6.3. Okamihom odovzdania diela zhotoviteľom prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci.

7. Reklamácia diela a poučenie o odstúpení od zmluvy

7.1. Dielo má chyby, ak nezodpovedá podmienkam priamo dohodnutým v zmluve , ak sa to týka rozsahu, odbornosti, presnosti termínov, faktografickosti a úplnosti. Za iné chyby zhotoviteľ nezodpovedá.
7.2. Ak objednávateľ nie je z objektívnych dôvodov spokojný s rozsahom alebo kvalitou diela, je oprávnený si uplatniť zodpovednosť za chyby priamo u zhotoviteľa elektronickou formou, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania diela.
7.3. Objednávateľ je v reklamácii povinný uviesť, v čom konkrétne spočívajú chyby diela, v čom je podľa jeho názoru dielo nekvalitné, nepresné, neodborné, neúplné alebo v čom nespĺňa podmienky, ktoré boli určené v zmluve.
7.4. Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní dať objednávateľovi na vedomie, či reklamáciu uznáva, alebo nie.
7.5. Zhotoviteľ sa po obdržaní reklamácie zaväzuje chybu diela bez zbytočného odkladu a v dohodnutej lehote medzi zmluvnými stranami na svoje náklady odstrániť, pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu. Ak ide o chybu diela neodstrániteľnú, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi vrátiť uhradenú cenu diela alebo s ním dohodnúť náhradné plnenie.
7.6. Zhotoviteľ má právo reklamáciu odmietnuť v prípade, ak objednávateľom reklamovaná chyba je neopodstatnená a nepreukázaná.
7.7. Zhotoviteľ je povinný svoje rozhodnutie o neuznaní reklamácie zdôvodniť.
7.8. Prípadné vzájomné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne cestou zmieru. V prípade, že spory nebudú vyriešené zmierom, budú riešené na všeobecných súdoch Slovenskej republiky.

8. Fakturačné údaje

Milič Silvestr Jedlička
Na Pastvinách 662/6
500 08 Hradec Králové

IČ: 03261611
DIČ: CZ8903100448
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku
Číslo účtu: SK4209000000005115059507